informatie

Belangrijke informatie voor ondernemers

rondom het coronavirus

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies

Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 voor de komende drie maanden. De hoogte is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving.

De omzetderving moet minstens 30% zijn. Daarmee is de regeling minder toegankelijk, aangezien onder de bestaande TOGS-regeling de omzetderving en de vaste lasten minstens € 4.000 moeten zijn. Ook de nieuwe regeling staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Denk daarbij onder meer aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. De nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.

NOW-regeling 2.0

In maart heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de NOW regeling bekend gemaakt. Deze regeling heeft tot doel om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet van tenminste 20% gedurende een periode van de drie maanden. De vermindering in bedrijvigheid dient het gevolg te zijn van buitengewone omstandigheden, waaronder de coronamaatregelen en mag niet aan de normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Werknemers kunnen dan in dienst blijven voor de uren zij werkten voordat er sprake was van deze terugval. Deze regeling subsidieert het loon over de periode maart tot en met mei en kan tot uiterlijk 31 mei 2020 worden aangevraagd.

Voor bedrijven met een seizoenspatroon is naar een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, de loonsom van maart als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag voor de werkgever over deze periode omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

NOW 2.0

Inmiddels heeft de minister de NOW-regeling met een periode van drie maanden verlengd (NOW 2.0), waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Evenals in de voorgaande periode moet er sprake zijn van een verwacht omzetverlies van 20%.

Ten opzichte van de regeling voorafgaande aan de verlenging zijn er ook een aantal verschillen:

  • De referentieperiode van NOW 2.0 moet ingaan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wanneer er reeds gebruik is gemaakt van de NOW-regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
  • De verplichting om geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemers(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd. De “ontslagboete” is dus niet geheel weg, maar is verlaagd tot het bedrag van het loon.
  • Aan werkgevers wordt in de NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen.
  • Over 2020 en tot met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring (zie hieronder) vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.
  • De opslag voor de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

De NOW 2.0 kan naar verwachting vanaf 6 juli 2020 aangevraagd worden. Ook wanneer reeds gebruik is gemaakt van de NOW-regeling moet voor de NOW 2.0 een aanvraag worden ingediend.

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling staat vast

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan € 125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Ondernemingen die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben.

Verklaring van een derde

Is sprake van een voorschot dat hoger is dan € 20.000 en een definitieve subsidie die hoger ligt dan € 25.000, dan moet een verklaring van een derde, zoals een financieel adviseur, overlegd worden die de omzetdaling bevestigt

Tozo-regeling 2.0

Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Aanscherping met partnertoets

De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden. Ook onder de nieuwe Tozo-regeling is dit dus niet het geval.

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondersteuning blijft verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Let op! Ondernemers kunnen de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij hun woongemeente.

Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 september 2020.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Let op! Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.

Partners

Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden en meld me aan voor de nieuwsbrief.